Správa školských zariadení,

Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

 

Dátum zriadenia:

01. 07. 2002 v zmysle zriaďovacej listiny vydanej Mestom Spišská Nová Ves v súlade s § 11 odsek 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vymedzenie a predmet činnosti:

Plní voči organizačným jednotkám vymedzených organizačným poriadkom Správy školských zariadení Spišská Nová Ves funkciu hospodárskeho riadenia.

Forma hospodárenia:

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou hospodáriaca na základe rozpočtu schváleného Mestským zastupitežstvom v Spišskej Novej Vsi.

Správa školských zariadení Spišská Nová Ves v súlade s platnými predpismi najmä:

 • predkladá podklady k zostaveniu návrhu ročného rozpočtu zriaďovatežovi,
 • spravuje pridelené finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou,
 • sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpanie finančných prostriedkov,
 • vykonáva všetky potrebné účtovné a finančné operácie v zmysle platných predpisov,
 • plní úlohy zamestnávateža vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov,
 • plní úlohy zamestnávateža v oblasti odmeňovania zamestnancov.

Zoznam priamo riadených organizačných jednotiek so stavom k 01.01.2020

 1. Materská škola Spišská Nová Ves, J. Hanulu 6 a školská jedáleň
 2. Materská škola Spišská Nová Ves, Slovenská 14 a školská jedáleň
 3. Materská škola Spišská Nová Ves, Gorazdova 28 a školská jedáleň
 4. Materská škola Spišská Nová Ves, E. M. Šoltésovej 27 a školská jedáleň
 5. Materská škola Spišská Nová Ves, Lipová 21 a školská jedáleň
 6. Materská škola Spišská Nová Ves, Komenského 25 a školská jedáleň
 7. Materská škola Spišská Nová Ves, Z. Nejedlého 5 a školská jedáleň
 8. Materská škola Spišská Nová Ves, P. Jilemnického 2 a školská jedáleň
 9. Materská škola Spišská Nová Ves, Tehelná 20 a školská jedáleň
 10. Materská škola Spišská Nová Ves, Stolárska 2 a školská jedáleň
 11. Materská škola Spišská Nová Ves, P. Jilemnického 2/A (S. Tomášika 5)
 12. Materská škola Spišská Nová Ves, I. Krasku 3
 13. Materská škola Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 33 a školská jedáleň
 14. Materská škola Spišská Nová Ves -  Novoveská Huta, Rybničná 31 a školská jedáleň
 15. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieaa, Spišská Nová Ves, Stolárska 2
 16. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieaa, Spišská Nová Ves, Nejedlého 5
 17. Stredisko údržby, Fabiniho 1, Spišská Nová Ves 

 

     Počítadlo prístupov: 128747 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.